Jamtälven

av Bo Oscarsson

Denna artikel skrevs 1997 och får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej. Senaste uppdatering: 2000-09-02

Indal är en liten by ett antal mil utanför Sundsvall. Det är skamligt gjort av statsmakterna att den lilla byn ska få äran av namnet på vår stora älv.[1] Indalsälven har sin upprinnelse i Jamtland och rinner till 90% [2] genom Jamtland. Därför är det självklart att den ska heta Jamtälven, en tanke som framfördes redan 1818 av Major Esaias Sandman; "Indalselfven (eller Jemtlandselfven, som den borde heta) ...". [3]

Jämtlands landshövding Mikael von Törne skrev i sin femårsberättelse år 1828: "Jemtland utgöres af en stor Dal omkring Jemtlands-Elfven och dess grenar, omgifven med berg och fjällsträckningar."[4]

Namnet "Indalsälven" var år 1828 okänt. När Jamtälven miste sitt namn till förmån för sundsvallsnamnet Indalsälven är mig obekant, men det är sannolikt en följd av baggböleriet, dvs den tid då skogen "köptes upp", läs lurades av jamtarna av skogspatronerna vid kusten. Sundsvallshorisonten har aldrig varit vidsträckt, så uppströms Jamtälven kunde inte sundsvallarna tänka sig längre än till sitt eget landskaps slut. Där låg Indal. Då fick älven heta efter den byn. Fast så enkelt kanske det ändå inte var, men faktum är att Indalsälven är ett mycket sentida namn. Det kan heller inte vara just någon annan förklaring till varför man inte valde namnet Jamtälven (Jemtlands-elven). Eller kanske det var ett Stockholmsbeslut? I vilket fall kan man utan tvekan konstatera att beslutet inte fattades i Jamtland!

Varför uppstod problemet? Jo, därför att älven i jamtbygderna hade många lokala namn. Uppströms Storsjön kallades den Åre-älven. Nedströms Krokomsälven, Litsälven osv.[5] Eller för att åter citera Törne: "Med strömmar och sjöar är landet öfverflödigt försedt. Den största af dem är Jemtlands-Elfven, hvilken i landet bekommer serskildta namn, efter de Socknar den rinner igenom."[6]

Det är hög tid att ta tag i namnfrågan. Motto: Hundra år med Indal är nog! Låt oss börja 2000-talet med att återta det rätta namnet - Jamtälven!

Referenser och fotnoter

[1] Svensk uppslagsbok, spalt 229ff, 2:a uppl. 1964.
[2] Jamtälven har sitt ursprung från Sylarnas östsluttning och sträcker sig 430 km innan den rinner ut i havet. Snö, regn och källvatten från halva Jamtlands yta samlas i Jamtälven och utgör 90% av det samlade vattnet vid utloppet. Vi jamtar får 0% i ersättning för vår råvaruproduktion, elkraften ur Jamtälven.
[3] Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap VII, Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818 - 1821, s. 86, Lund 1941.
[4] Mikael von Törne, Landshövdingens femårsberättelse 1828, Jämtlands län, s. 5, Stockholm 1829.
[5] Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi, spalt 466ff, Stockholm 1910.
[6] Mikael von Törne, Landshövdingens femårsberättelse 1828, Jämtlands län, s. 8, Stockholm 1829.