Den förenade
republiken Jamtaland-Herjeådaln-Ravund

Jamtlands flagga

The official homepage of
the flag of Jamtland
 
Denna text skrevs (förutom det sista avsnittet samt smärre ändringar) i samband med framtagandet av republiken Jamtlands (den förenade republiken Jamtaland-Herjeådaln-Ravund:s) flagga under befrielserörelsens i Jamtland aktiviteter vid Storsjöyran 1983 och har tidigare publicerats i bl.a. Jamtlands Tidning 1983:2, sid. 5, utgiven av Jamtamot i Uppsala. Beskrivningen får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, befrielserörelsens olika media och av befrielserörelsen sanktionerade media, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej.

N Bo Oscarsson  (si heimsia hans) e forfattar te tekstn om flagga å n Lars-Göran Larsson  (si heimsia at Skaola å Børtn) ha ansvare for legg-uta å for utvekklingen ta heimsien, samt for di avshlutene avsnitta om premieråre/premieraore 1983.

Seineste oppdateringa vårte gjordd 2012-02-12
  Den som ønske kjøpe seg e fane kan venne seg te Flaggbutiken i Østersund.
Historisk bakgrund till Jamtlands flagga
På 1500-talet omtalades en Jamtlands fana. Det var när den danske länsherren över Jamtland, Vincent Lunge, år 1528 gick sin "Eriksgata" här. Han lät då bära landets baner, d.v.s. Jamtlands fana före sig i procession, eller som det heter i originalhandlingen: "han looth bera j process lanzens banere" (DN XIV 686). Den fanan är för alltid förlorad och vi har inga uppgifter på hur den såg ut. Mycket talar emellertid för att det urgamla jamtska sigillet från 1300-talet ingick i fanan.
Tillkomsten av Jamtlands flagga
Den nutida flaggan tillkom i april 1983 utifrån ett utbyte av information och idéer mellan chefen på Nordiska museets dåvarande filial på Frösön, Bo Oscarsson, och en av de anställda, Kent Backman.
Bo Oscarsson hade i böckerna om Jamtlands historia läst om den gamla, men på 1500-talet förlorade, jamtlandsflaggan. Detta berättade han för Kent Backman som vid ett tillfälle i april 1983 för Bo Oscarsson presenterade ett förslag om en trefältsindelad flagga med färger hämtade från naturen i republiken; den gröna skogen, de vita fjällen, och den blå himlen. Grundidén med den speciella färgkombinationen kan möjligheten ha inspirerats av den blågröna vimpel med vita kanter som är Östersunds motorbåtsklubb signum, något som Jan Wennermo i Östersund påtalade för Bo Oscarsson något år efter introducerandet av republikflaggan.
Bo Oscarsson anammade förslaget om en trefältsindelad flagga och bidrog själv med ett förslag om att låta det medeltida jamtska sigillet vara placerat i mitten av flaggan. Tanken med detta var och är att sigillet kan sägas symbolisera den självständighet som Jamtland en gång hade, och då även efter det att Jamtland hade erkänt norsk överhöghet. Därtill ger sigillet flaggan den historiska anknytningen.
Sigillet på Jamtlands flagga
Sigillet (vars äldsta relatering är till år 1274) visar två jamtar som håller upp skölden med den norske løve, dvs lejonet. Noteras kan att skölden är okrönt. På var sida står en bågskjutande jamt som riktar sin pil mot en ekorre. Symboliken i detta är att skatten till den norska kronan erlades i gråskinn, dvs ekorrens vinterpäls. Texten runt sigillet är på latin och lyder i översättning: "Sigillet åt allmogen i Jamtland".
Färgerna har lagts till i modern tid med utgångspunkt från en färglagd version av sigillet på en holländsk karta från 1600-talet. [1]
Sigillet användes från 1274 till 1570, då den danske kungen fråntog jamtarna sigillet efter den svenska ockupationen av Jamtland åren 1564-70. Handlingar med sigillavtryck finns bevarade från 1303 till 1561.
Les meir om sigille Read more about the seal
Läs mer om sigillet
Trefältsindelningen på Jamtlands flagga
Flaggans trefältsindelning, istället för den traditionella korsindelningen, är det geniala i hela idén. Medan andra provinser, typ Öland, försökt göra hybrider av de nordiska nationsflaggorna, har vi i Jamtland fått en unik och självständigt utformad flagga! Därtill är det, historiskt sett, inte nödvändigt att ha ett kors i flaggan, då republiken Jamtland grundades innan kristendomen antogs på vårt allting Jamtamot. Ytterligare historisk symbolik återfinns i de tre fälten, då nuvarande Jamtland egentligen består av två delar, nämligen Jamtaland och Ravund (Ragunda). Lägger vi därtill Herjeådaln så får vi tre delrepubliker, symboliserade av var sitt fält i flaggan. Flaggan borde därför rätteligen kallas De förenade republikerna Jamtlands flagga.

Färgernas symbolik
Blått   flag-jamtland    Den stora, blå himlen över Dfr Jamtland 
Vitt      De snöklädda, vita fjällen 
 Grönt       De gröna ängarna och skogarna 

Flaggning med Jamtlands flagga
Jamtlands nationaldag infaller den 12 mars, det datum då Alltinget Jamtamot och den tillhörande Jamtamotsmarknaden, senare omdöpt till Gregorimarknaden, årligen hölls. Jamtamotet är symbolen för Jamtlands urgamla självständighet. En självständighet som formellt levde fram till 1600-talet, trots norsk annektering, och som levt bland jamtarna ända till nutiden, trots alla försök till försvenskning. Detta gör den 12 mars till den främsta av Jamtlands allmänna flaggdagar.
En annan given flaggdag är den 16 juni, dagen för Lagtinget på Sproteidet på Frösön. Lagtinget existerade från 1200-talet fram till 1600-talet, varefter Jamtland kom in under Sverige och lagtinget förbjöds.
Övriga allmänna flaggdagar infaller den 23 juli och 23/12. Förstnämnda datum utgår från premiären för det officiella hissandet av republiken Jamtlands flagga, nämligen den 23 juli 1983 i samband med Storsjöyran. Av detta skäl är den 23 juli given som "Jamtska flaggans dag" i Jamtland. Det senare datum är den unika helgdagen Sjursmäss som infaller den 23 december (och sålunda är årets kortaste flaggdag).
Allmänna flaggdagar med republiken Jamtlands flagga är
   12/3, 16/6, 23/7, 23/12 
Jamtflaggan som symbol för Jamtlands frihet gör det fritt att flagga under hela dygnet. Hissning sker alltså efter eget tycke och sedvana. Denna frihet gör en stor skillnad gentemot den svenska flaggan som är omgärdad av regler för hissande och halande.
Den som vill läsa mer om Jamtlands historia och språk kan gå till Heimsia at a Bo Oscarsson och då speciellt dess avdelningar Jamtlands historia och Jamska.
Historik över framtagandet av Jamtlands flagga
Det var våren 1983 som idén till den trefältsdelade flaggan föddes. Undertecknad hade läst i Jamtlands historia om den gamla jamtlandsflaggan från 1500-talet som var förlorad. Detta berättade jag för Kent Backman som vid den tiden liksom jag själv var anställd på dåvarande Nordiska museets filial på Frösön. En tid senare kom han till mig och presenterade en idé med de tre färgerna grön, vit, och blå. För att få en historisk anknytning till den ursprungliga republiken, fick jag själv idén att över det vita fältet i mitten av flaggan lägga till bilden av Jamtlands medeltida sigill, och gjorde på ett papper en skiss av allt sammansatt. På det viset var flaggan född som idé, och detta hände den 29 april 1983 på Frösön, den plats som är republikens historiska centrum.
Bara några veckor senare ringde min kamrat från uppsalatiden Lars Lindqvist och berättade att han och några kompisar tänkte ta upp den sedan länge avsomnade traditionen med Storsjöyran. Han ville att jag skulle ta fram idéer till en ny frihetsrörelse som skulle ges en jamtsk prägel, med utgångspunkt från Jamtlands historia. Idén till flaggan fanns då klar och jag kunde direkt presentera den. Det blev napp direkt och jag kopplade in en annan kamrat från uppsalatiden, Kjell-Åke Sundelin. Genast började vi arbetet med att ta fram flaggan. En prototyp skapades med hjälp av säkerhetsnålar och sundelinska familjens kulörta lakan. Flaggans proportioner utprovades och vi bestämde att fälten skulle vara 0.5 meter breda och 2 meter långa. Flaggans proportioner blev följaktligen 3:4 och avviker därmed medvetet från den svenska flaggan. Färgerna valdes i ljusa nyanser. Den ljusblåa färgen, som motsvarar den jamtska himlen, kallas på fackspråk för Luxemburg-blå. Den är betydligt ljusare än den blå i svenska flaggan. Den ljusgröna färgen valdes närmast den skira grönskan. Sigillet förstorades från 62 mm till 480 mm, från ett bildavtryck av sigillet i originalstorlek. Allt med stor hjälp av Harry Persson på Tandsbyns flaggfabrik, numera Åre Flagg & Screen i Ottsjö. Bara några dagar före premiären på den nya Yran var flaggfabriken klar med de sex första flaggorna. På Yrans torgmarknad kunde så hugade få köpa flaggan, samt de ännu ej framtagna fasadflaggorna och bordsstandaren. Allt såldes "på rot", (se bild!) eftersom de sex stora flaggorna var reserverade till Yrans höjdpunkt, presidenttalet. Den nyvalde presidenten Moltas Eriksson [2] stegade ut på balkongen vid Stortorget och talade till folket, omgiven av vår nya flagga. Sedan det ögonblicket är flaggan vår symbol för Jamtaland, Herjeådaln och Ravund.
Den första gången flaggan officiellt hissades var alltså den 23 juli 1983 i samband med Storsjöyran. Därför är den 23 juli given som "Jamtska Flaggans Dag" i Jamtland. Övriga flaggdagar är nationaldagen den 12 mars. Den var öppningsdagen för Alltinget Jamtamot och den tillhörande Jamtamotsmarknaden, senare omdöpt till Gregorimarknaden. Vidare den 16 juni som var dagen för vårt Lagting på Sproteidet på Frösön. Givetvis flaggas också under Storsjöyran, samt vid andra högtidliga tillfällen. I synnerhet på vår unika helgdag Sjursmäss, som infaller den 23 december – årets kortaste flaggdag.
Jamtflaggan symboliserar vår frihet, därför är det fritt att flagga med den hela dygnet, till skillnad från den svenska som är omgärdad av regler för hissande och halande.
Flaggan är från idé till färdig produkt, en heljamtsk skapelse. För att undvika eventuella tveksamheter fastslås att upphovsmännen är Kent Backman och Bo Oscarsson. Rättsinnehavare är numera Storsjöyran AB och Bo Oscarsson, då Kent sålde sin upphovsrätt.
Historik tecknad av Bo Oscarsson i januari 1999

Premiärvisningen 1983 av Jamtlands flagga
Premiarsyninga ta republikflaggen opp ma rullklothusan om torsdan 21 juli 1983.
I den första bilden av den första republikflaggan någonsin syns från vänster i bild och stående på den Sundelinska balkongen jamtarna Kjell-Åke Sundelin, Nils Sjölander, Kent Backman och Bo Oscarsson. Den som fotograferade, Lars-Göran Larsson, var den förste försäljaren någonsin av den blå-vit-gröna republikflaggan.
Foto och copyright: Lars-Göran Larsson

Intåget i Stan 1983
Den första republikflaggan av den större modellen bärs in i Stan längs Rådhusgatan den 21 juli 1983 av kämpar i JRA representerande (från vänster i bild räknat)
Mylht Vestjamtland
Mylht Søvestjamtland
Mylht Herjeådaln
Mylht Austjamtland
Mylht Sentraljamtland
Mylht Søvestjamtland
Mylht Norljamtland
I bakgrunden syns bl.a. det gamla LT-huset till vänster i bild och Stora kyrkan längst bak.
 (Foto: LT)

Premiärförsäljningen 1983 av Jamtlands flagga
Premiarsælinga ta republikflaggen pao YRAN-marsa om laurdan* den 23 juli 1983.
laurdan skrivs i Søvestjamtland understundom løurdan dvs precis som det uttalas där (liksom i betydande delar av Norge).
Frå/Frao venster i bild e ein intressere i e blå/blao e jaakk/jakke synlein, premiersælarn, n Lars-Larsa, samt for stånnen assisteranne Gunnar-Nirsa.  Foto: n Janns-Larsa
Noter och referenser
[1]  Second volume de la Geographie Blavianen contenant le III, IV, V, VI & VII livre de l'Europe, s. 23f, Amsterdam, chez Jean Blaue, MDCLXVII.
[2]  Moltas Eriksson var Jamtlands president åren 1983 – 1988.