Det gamla strömsmålet

En läsövning förmedlad av br Nils Sjölander

Denna artikel har tidigare publicerats i Jamtlands Tidning nr 2/1996-1/1997, utgiven av Jamtamot i Uppsala. Artikeln får kopieras för privat läsning och icke-vinstbringande spridning inom den egna kamratkretsen (ett av syftena med att lägga ut artikeln), men får ej utan författarens medgivande genomgå allmän spridning via andra media än Jamtamots hemsida, oavsett om spridningen är vinstbringande eller ej.
Senaste uppdatering: 2009-05-20


Hammerdalsmålet är den nordligaste varianten av centraljamskan. Ett av dess mest kända särdrag är att det korta å-ljudet (oavsett stavning med å eller o) ofta uttalas som ett (kort, öppet) 'a'. Stårsan blir starsan (där 'rs' från Hammerdal och norrut uttalas som tyskans "ach-laut"), klokka tolv blir klokka talv, sommar blir sammar, etc. Den i sin tur nordligaste varianten av Hammerdalsmålet är Strömsmålet, talat i Ströms socken och större delen av Alanäs. För den som vill läsa mer om Hammerdalsmålet finns Br Stj Vidar Reinhammars [1] skrift Hammerdalsmålet från 1981 i bokhyllan på Kammarn.
I Ströms Hembygdförenings årsbok Strömsboken, för året 1994, tog Jens Örjebo upp det gamla strömsmålet i en artikel och presenterade intressanta synpunkter på dess utveckling under modern tid. Jens Örjebo (1915-2006) kom från byn Öjarn ett par mil väster om Strömsund, flyttade sedemera in till "Flata", och blev mycket aktiv i hembygdsföreningen, studerade och skrev om lokalhistoria, ortnamn, m.m. i tidningar och olika publikationer och var säkert en av de mest insatta i jamskan av de föreningsaktiva. För denna tidnings läsare kan det också vara av intresse att han var Jamtamots kunnige och vältalige värd vid besöket på Hembygdsgården i Strömsund under Heimmotet i juli 1983.
Örjebo anser i sin artikel att det gamla strömsmålet de senaste 100 åren förändrats så att det, som han uttrycker det, "hammerdaliserats" och att det gamla strömsmålet numera endast talas av mycket gamla personer i byn Äspnäs (som ligger 3 mil NV om Flata), och närmast liggande byar. Äspnäsmålet är alltså, enligt Örjebo, den jamska som en gång talades, åtminstone fram till sekelskiftet 1900 i större delen av Ströms socken. Chefen för Uppsala landsmålsarkiv, professor Herman Geijer [2] skrev t.ex. 1924 att strömsmålet skilde sig från hammerdalsmålet (och övriga jamskan), bl.a. genom sina hårda dubbelkonsonanter pp istället för bb, tt istället för dd, och kk istället för gg. Örjebo finner stöd för detta i gamla bouppteckningar, och äldre personers berättelser, bland annat sin egen mormor (f.1850), som hade fått sitt strömsmål från byn Strand, mellan Strömsund och Äspnäs. Jag kan själv i all enkelhet bidra till hans teori med att min mormor (f.1887) som kom från Klövsand, också mellan Strömsund och Äspnäs, hade just dessa hårda dubbelkonsonanter, och att det väckte munterhet hos grannar och besökare på min hemgård i utkanten av Strömsund vid mitten av 1950-talet. Jag minns särskilt att när hon hämtat in äggen från hönshuset så sade hon att hon hämtat äkka, och det hade omgivningen roligt åt. Trots att jag minns det från före skolåldern, så förstod jag ändå att folk tyckte att det lät gammeldags, det var omodernt, de andra på gårdarna runtomkring hade, med Örjebos term, redan "hammerdaliserat" sin jamska och sade ägga. Se även [3].
Här följer en läsövning för uttalet av några ord med dessa dubbelkonsonanter på strömsmål hämtad från Örjebos artikel i Strömsboken. Genom att hålla pekaren över ett ord på jamska så fås en översättning till svenska. På några ställen har stavningen anpassats till Heimbygdas stavningsregler från 1996, främst vokalen ô, som ligger mellan u och ö, i t.ex. orden lôde (lada) och gôl (gul).
Mormor härstammade på mödernet från Häkknäse och hade en son som kom att bosätta sig i Jetteide. Sen gôppen dog fick hon inte vara brytt för att klara sig själv. Hon var aldrig ratt för något slags arbete. Innan hon gick ut på tvättbryttja så måste hon lääkk minsta barnet i våkka sen hon hade bätte så det gick littje riktigt gott. Sedan, när hon ändå var nere vid sjön, så passade hon på att fiska lite appar och ett par jeett, som hon saltade ner i fischkakken. I annstutn kunde hon finna några annäkk att ta hem till barnen, så de fick något att tôôkk på tillsammans med brödet som hon grette i brykkstôge. Det kunde också hända att hon själv fick hååkk sin ved direkt av stôppa och sen klyva kappanhåkkstappa. Om hon därav fick ont i ryttja var inte så konstigt. Men rykkonta kunde också bero på stykkvere. Då kunde hon behöva littje och vila en stund uppe vid vättja i skåpsängen med en kôtt under huvudet. Om bökkninga var kall så kunde hon behöva bäätt med renskinn under och fårskinnsfäll över och ett plakk om huvudet.
NOT: Uttrycken  ta stôppa,  på håkkstappa,  i ryttja  och  hemæ vättja  står alla i dativ.
Fotnoter
[1] Br Storjamten Vidar Reinhammar (1925-2000) var Fogde i Jamtamot 1951-54 och 1Q på Norrlands nation 1953-54. Han var docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, och var fram till sin död chef för det stora projektet, Ordbok över Sveriges dialekter.
[2] Br Hedersledamoten (Storjamten) Herman Geijer (1871-1943), var professor och chef för dåvarande Uppsala landsmålsarkiv (ULMA), och höll i Jamtamot genom åren flera föredrag om dialekter och ortnamn i Jämtland och Härjedalen. Han blev år 1918 den förste "hedersledamoten" i föreningen, två år innan begreppet Storjamt hade fått sin nuvarande innebörd.
[3] Br Storjamten Georg Hansson har meddelat att a Stina, moster hans (född på Öyen (Öhn) år 1907, död på Flata år 1987) ända till sin död uttalade Strömsmålet på rätt sätt! Hon sade t.o.m. Astritt då hon pratade om gamla fröken Astrid Göhle på Flata.
NOT1: Uttrycken  på Öyen och  på Flata  står bägge i dativ.
NOT 2: "Fröken Göhle" var en av de gamla profilerna på Flata. Det är nog ingen tillfällighet att de flesta sagesmän här är kvinnor! :-) Gamle Hederspristagaren 1992 och br Storjamten Bertil Flemström noterade även han under ett långt liv som ortnamnsinsamlare att det är kvinnorna som oftast behåller en genuinare dialekt.
[4] Ingrid Jonsson på Flata har meddelat att hennes far med förtjusning har läst artikeln ovan. Han minns artikelförfattarens mormor mycket väl och vill gärna förmedla följande historia från den tid då artikelförfattarens mor och moster var unga och pöjkan skockades runt gården. En dag då det började bli sent kom a Imbar (Ingeborg) ut på trappen och sade:
– Nô stascha ske da kom in å lekk dekk, å dæ pöjka ske gå heim å lekk dekk!
[5] Artikelförfattaren kommer även han ihåg hur bb blev pp när a momma hans pratade om släkten, som hon för övrigt höll reda på till 5:e led. För henne var också fjarlmenninga (fyrmänningar) släktingar, och jag minns hennes uttal av morbror och farbror i namn som exempelvis n Jonas-moppru, n Jens-fappru.