Konstellationer  –  Stadgekommittén

Verksamhet
Stadgekommittén tillsattes år 1974 i syfte att ta fram nya stadgar för Jamtamot. Detta var dock en grannlaga uppgift. I praktiken har det med tiden blivit som så att kommittén har ett långsiktigt uppdrag att när så anses påkallat lägga fram förslag på ändringar och tillägg till Jamtamots författningssamling .

Av de ursprungliga tre ledamöterna blev i ett fyllnadsval år 1979 Kjell Backlund ersatt av Lars-Göran Larsson, medan de två andra, Nils Bergvall och Stefan Halvarsson, fortfarande ingår i kommittén.
Jamtamots författningssamling
... Stadgar för hembygdsföreningen Jamtamot
... Storjamtstadgar
... Stadgar för hembygdsföreningen Jamtamots föreningsblad Jamtlands Tidning
... Statuter för hembygdsföreningen Jamtamots Hederspris
... Statuter för Reservfonden
... Statuter för Dispositionsfonden
Ledamöter
Nils Bergvall  (sammankallande)
Stefan Halvarsson
Lars-Göran Larsson

PÅ GÅNG  –  Reservdispositionsfond

Förslag till en ny fond – Reservdispositionsfonden. Sidan 1(2) Förslag till en ny fond – Reservdispositionsfonden. Sidan 2(2)
Förslag till en ny fond – Reservdispositionsfonden
Br Fogden Irén
Br Fogden
På det kommande Ärtvällingamotet, tillika Filmmotet, fredagen den 19:e februari 2010 kommer br Fogden Irén att presentera sitt förslag om en sammanslagning av några av Jamtamots fonder till en ny fond med det tänkta namnet
Reservdispositionsfonden.
Förslaget är förankrat i stadgekommittén.
Synpunkter på förslaget skickas till fogde@jamtamot.org.