Konstellationer  –  Jamtamots fonder

Dispositionsfonden
Dispositionsfonden instiftades under Jamtamots 428:e Mot (§5), tillika Prismot, den 19 mars 1994. Fonden har till allmänt syfte att befrämja ändamål som stärker känslan av kamratskap inom föreningen ävensom att bidra till att bibehålla eller gagneligt utveckla föreningens karaktär av såväl student- som hembygdsförening. Fondens för utdelning tillgängliga medel må inte ianspråktas för ändamål eller åtgärder som kan anses ingå i Jamtamots ordinarie verksamhet, så heller icke dess styrelses, kommittéers eller andra inrättningars. Vidare skall fonden inte begagnas för ändamål, för vilkas uppfyllande andra fonder, kassor eller anslag finnes att tillgå.

Hedersprisfonden
Jamtamots Hederspris och motsvarande Hedersprisfond instiftades år 1973. Tillhörande statuter antogs å Stormotet den 16 mars samma år.
Fonden är avsedd att användas för att täcka kostnader i samband med utdelning av Hederspris. Tack vare generösa donationer från medlemmarnas sida, inte minst från Storjamten Arthur Bååthe, kunde en första utdelning ske redan vid Julmotet 1973, då Karl-Fredrik Jehrlander från Stan (Östersund) tilldelades priset.
Reservfonden
Reservfonden instiftades under Jamtamots 355:e Mot (§12), tillika Myltmot, hållet på Orvars Krog den 9/11 1985. Grundstommen i fonden baserades på vinsten från försäljningen av en jubileumsskrift i samband med Stormotet 1985, samt på den före instiftandet existerande Luv- och Nålfondens kapital. Uttag ur Reservfonden får endast ske efter Motbeslut där annonsering om föreslaget uttag skett innan Motet i fråga. Dessutom gäller den gamla Luv- och Nålfondens stadga om att medel som tas ur fonden skall återbördas.