RN 2-2008Seineste oppdatering: 2008-10-11

Heimmotet den 12-13 juli 2008
... avhållet huvudsakligen i Föllinge med omnejd
Gruppfoto på Solbacken i Föllinge
Gruppfoto på Solbacken i Föllinge

Heimmotet 2008 - nya vyer och scenerier

Br ÖH electus Andersson och br ÖH Lechner
Br ÖH electus 'Ammer' och br ÖH Lechner, den senare Heimmotets organisatör
Det har stundom uttalats att man aldrig helt förmår uppskatta hembygden så länge man själv befinner sig där, men att man desto mer värdesätter och förmår uppskatta densamma vid återkomsten dit efter en tids bortovaro. Så kan det förvisso vara även för de något exterritoriella bröderna inom Jamtamot i Uppsala för vilka Heimmoten är en ständig källa till återseendets sanna glädje.
Motbussen: Brr Halvar och Edler Årets upplaga var därvid inget undantag. En försvarlig hoper bröder, dock ej broder fjällmannen Blåtand, församlade sig i vanlig ordning å Wargentinsskolans asfaltplan lördagen den 12 juli för att avverka diverse visiter under en fullmatad helg. Kallt var det inte, men av och till regnigt, och omsider infann sig även brodern Oscarsson den gamleste, varför väntande buss kunde embarkeras för färd till Frösön.
delar av Motet på Sproteidet Den första anhalten blev gamla F4:s grindar mot Bynäset och Sproteidet. Under tilltagande regn spatserade motdeltagarna med snart lerdyngsura fotbeklädnader vägen ned till Sproteidet, varest brodern Nyman - via telefonledes kontakt med den i bussen kvarblivne nämnde Oscarsson - återrelaterade intressanta fakta om denna för Jamtamot historiskt särdeles relevanta utomhuslokal.
Vidtog fortsatt busstransport. Kosan gick över Röansbrua, förbi Tibrandsholm, ut på Röanslannan, förbi prof. Zetterströmska födelsedomänen (här blötte ett antal bröder ned fötterna ytterligare genom att vid ett uppehåll tjava ut på lägdan för närmare avsyning av lävdan), snabbvisit till Aspås och kyrkomuseet, och omsider norlgjönnom mot Skärvången.
Skärvångens Bymejeri AB - Tor berättar Framkomna dit, till det numera så berömda Skärvångens bymejeri, fick sig bröderna under en fysisk genomgång av etablissementet till livs en särdeles utförlig beskrivning och information om verksamheten och framställningsprocesserna med alla dess variabla ostsorter, evad av ku, geit eller harrda ku å harrda geit, ävensom tjukkmjalka. Det hela tog sin tid, enär även självfallet diverse inköp av sålunda framställda produkter skulle avklaras å det närbelägna försäljningsstället.
Hulda och Oscar d.ä. Väl tillbaka till Föllinge och dess Örtagård intogs pastalunch på stående fot i ett av växthusen. Med magarna fyllda av långsamma kohydrater styrdes sedan kosan till Lövsjön och Hulda på Höjda. A Hulda visade sig vara en särdeles gladlynt och språksam jamtlandstöus, med någon dragning åt det klärvoajanta, parat med ett klart vinstgivande affärsintresse, ety hon med förkärlek erbjöd deltagarna en avsyning av i gårdens tält befintliga klädespersedellager, allt säkert även resulterande i en och annan försäljningstransaktion, som utflöde av brödernas köplusta.
Br Hpr Boogh demonstrerar flottning Sålunda ankom motet vidare, framåt eftermiddagen, till Laxviken och hederspristagaren år 2004, broder Folke Booghs residens för att bese densammes å fausgälln inrättade skogs- och flottningsmuseum, vilket visade sig vara en föredömligt pedagogiskt utförd anläggning; besågs här även en film om timmerflottningen och framförde nämnde Boogh esomoftast allsköns anekdoter, skrönor och historietter, något som kom synnerlig muntration åstad. Muntrationerna fortsatte enär han dessutom drog ett antal melodier på sitt handklaver med stor kläm och schwung.
Br Hpr Boogh spelar dragspel
Men anlände motet omsider, framåt aftonen, Föling, varest mot vidtog å ett broder ÖH:s morfar, Artur Larsson, tillhörigt boningshus, centralt beläget i byn på Solbacken 8. Här vidtog skaffningstillredning av helkokt fransyska med morötter å peran, förklarades utan hesitation motet öppnat av broder ÖH, godkändes med hesitation kallelseförfarandet, upplästes inte mindre än tvenne motprotokoll, valdes i sedvanlig ordning Gamlest, Tyngst, grupporträtterades å farstubrun, cyklisktpermuterades någon till Fakultetsstyrelsen för Jamska å Härjeådalska, torde en och annan tillförordnad styrelseledamot ha utsetts, pådyvlades ÖH ett antal fadäser, sjöngs med bravur, diskuterades, debatterades, munhöggs, föreslogs och fattades de besynnerligaste och mest revolutionerande beslut - alternativt bordlades -, spisades helkokt fransyska med morötter å peran, intogs slisk samt förevor prima tombolalotteri med idel högvinster, varpå bröderna, till och med Grossmeistern PM, uppsökte befintliga dormitorier och i allan ro fällde ihop klövarna, nöjda med dagens begivenheter. Middag på Solbacken
Om söndagens aktiviteter är inget särdeles att orda. Motet återkom framåt eftermiddagen - efter att ha passerat sevärdheter som kalkugnar, soptippar och förfallna industriminnen - välbehållet till Stan där bröderna skingrades för västablåsn.
Avslutningssalut på Solbacken Tilläggas kan - vilket krönikören sånär höll på att förbise - att med Jamtamots egen ägandes Salutkanon givetvis ett antal väldånande och Lützendimskapande saluter avfyrades, såväl under lördagen som efterföljande dag, allt till kringboendes stora förnöjelse, gamman och förundran. Därtill kan nämnas, att brödernas apparitioner, synnerligast ovanför öronen, väckte den nabobefintliga unga generationens nyfikenhet till liv; sålunda ankom under motet och till motet ett brev, vari ett par ungdomar - förmodligen i förskoleåldern - stillsamt framställde en önskan om att av tomten instundande jul erhålla en fyrhjuling. Så kan alltså utflödet och det bestående minnet av ett Heimmot också ända! - En för ändamålet tillsatt kommitté torde ta den framförda julklappsönskningen ad notam och tillse att densamma på lämpligt vis och i rättan tid exekveras; vem vet, måhända gagnar det framdeles föreningens gålbeinsrekrytering?
Radio Börtnan intervjuar i marvelös stil Radio Börtnan, i form av broder Goden Börtnan, djupintervjuade under bussresan diverse bröder, och alla ser naturligtvis med spänning fram emot av få avlyssna dessa unika ljudinspelningar, eller kanske helst dess höjdpunkter, under något kommande mot.
C'est tout
En Halvar (å fleir)