Helgamessmote 31/10 2003


Fragment frå minnan* netekkne ta a Br Halvarius
Seineste oppdatering: 200311-04


 
Inval i Jamtamot. Goden Magnus Norberg bekräftar invalet av Fredrik Berglund
 Foto: Ole Nilsson

2003 års Helgamässmot har ägt rum den sista oktober. Den några dagar dessförinnan i Upsala komna, klart förtida, slängen av vinter hade förbytts i ett normalare tillstånd av dimma och småregn. Det passade precis den numera något sällan deltagande Storjamten Neumann, vilken denna gång hade infunnit sig, och blev så småningom vald till både Gamlest och Tyngst.

Knappt hade motet, med en tilltagsen skara bröder, församlats i det nyare nationshusets ballokal å övra våningen, med utsikt mot dess röda lockpanel, förrän en Zetterströmgravsåminnelsekommitté utsågs. Kommittén, bestående av sagde Neumann, Redaktören, den nyinvalde broder Fredrik Berglund från Duved samt undertecknad, drog åstad medelst automobil. Vid prof. Zetterströms grav å Vaksala kyrkogård tändes ett ljus, rekapitulerades något om professorns liv, samt ägnades hans minne en stunds stilla kontemplation. Nästa år är det 175 år sedan Zetterström dog. – Vid uttåget från kyrkogården beskådades i dimman ett par hundar, vilka inte lär ha tillhört den hemske Baskerville, och inte heller Onkel Blåtand.

Vid Carl Zetterströms grav på Vaksala kyrkogård – Fr.v. i bild syns Fredrik Berglund, Stefan Halvarsson och Lennart Nyman
 Foto: Ole Nilsson

Stor uppskattning rönte på motet Fredrik Berglund, som effektuerade sin gålbeinsuppgift. Den bestod i att presentera ett färdigt förslag till skylt att uppsätta å dörren till Kammarn. Skylten har – som alla skyltar – en fram- och en baksida; vilken som var vilken blev föremål för ingående avsyning och debatt. Motet beslöt att som framsida fastställa den i skyltplåten inristade bilden av bl.a. Jamtamots logotyp och Storsjöodjuret. Den sidan kommer alltså att anbringas å kammardörrens utsida. Skyltens baksida är emellertid väl så intressant; hur den ska göras visuellt tillgänglig för okulärbesiktning återstår att se.

Livligt debatterades även kallelseförfarandet och frånvaron av virtuell teckningslista. Stora diskussioner vållade det faktum att ett ansenligt antal inventarier är på drift, bl.a. ÖH-klubban, diverse styrelseband och Tombolan från Storhaugen; t.o.m. Storjamten "Rally" Persson synes styrelsen ha slarvat bort (han var i vart fall inte där). För säkerhets skull gick Storjamten Neumann upp på Kammarn för att konstatera om densamm lokal finns kvar.

Notabelt är att tvenne Granskare och en ersättare valdes, att de ska ha granskningsberättelsen (den första sedan år 2001) klar till Julmotet, och att maten var ypperlig; synnerligast var perstampan välsmakande, liksom efterföljande slisk med halvtinade lyngbär och kolasås. Vidare förevor lotteri med en och annan högvinst. Nämnas kan även att en manskör bestående av birkarlar avlade visit å motet, varvid framfördes ett angelsaxiskt sångnummer.

Avslutningsvis: må så vara, att Jamtamot nu har bestämt en framsida, nämligen å ovan angivna dörrskylt. Därmed är dock alltjämt inte klarlagt vilken sida av Hoverberget som är dess framsida. Här återstår för Hoverbergskommittén, numera sedan drygt 30 år verksam, att i sinom tid avlägga ett slutbetänkande.

C'est tout! /  N HalvarHenan fålj ytterligare e antal e bilder frå Motan*.

En gålbeining
 Foto: Ole Nilsson

Lekaren Andreas Lundström i samspråk med ljushuvudet
 Foto: Ole Nilsson

Br Storjamten Lennart Nyman, kvällens Gamlest liksom kvällens Tyngst
 Foto: Ole Nilsson

Foto i järntrappan
 Foto: Ole Nilsson

Gillevärden primus, Fredrik Olofsson presenterar maten
 Foto: Ole Nilsson

Glada bröder sjunger ur den nya, men feltryckta, sångboken
 Foto: Ole Nilsson

Munskänken Cristian Alsing
 Foto: Ole Nilsson

Slisk serveras i form av lingon med kolasås
 Foto: Ole Nilsson

Br Andreas "Storhaugen" Sjödin – Sukkerlein i mun
 Foto: Ole Nilsson

* Notere att orla minne (n) å Mote (n), ha vørte dativbøygd te minnan, å Motan. Tebaker --^