Konstellationer  –  Samfundet Storsjöodjurets Vänner

Ledamöter
 Stefan Halvarsson  (Preses)
 Lennart Nyman   (Generalsekreterare)
 ................   (t.f. Generalsekreterare)
 Carl-Eric Ericsson  (ledamot)
 Ove Klang  (ledamot)
 Erik Arthur Egervärn  (Prokurator)
 Lars-Göran Larsson  (Cancellarius)
 Tomas Persson  (Vice cancellarius)
 Orwar Eriksson  (ledamot)
 ................   (ledamot)

 www.storsjoodjuret.com
 www.jamtland.se
Historik
Samfundet Storsjöodjurets Vänner (SSV) bildades under ett (Jamta-)Mot år 1960 i syfte att verka för att Storsjöodjurets faktiska livsvillkor förbättras. Detta har skett genom att stimulera till en i positiv anda bedriven forskning om Storsjöodjuret och dess verkningar. Under årens lopp har Samfundet nått betydande framgångar i sitt arbete, och ett antal stipendier har efter beslut på årskongresser vid tiden för Storsjöns islossning delats ut till personer och organisationer som värnat om Storsjöodjuret. Den fridlysning som slutligen kom till stånd den 22 januari 1986, i och med kungörelsen 1986:3 i Jämtlands läns författningssamling, kan avgjort anses vara höjdpunkten i Samfundets historia. Fridlysningen var resultatet av Samfundets och därigenom Jamtamots genomtänkta och uthålliga sätt att infiltrera den svenska byråkratin genom uppvaktningar hos länsstyrelsen i Östersund, remissyttranden till jordbruksdepartementet, opinionsbildning m.m.


Teckningen ovan är ritad av Hederspristagaren 1985, Karl-Iwar Karlsson, och har tidigare publicerats i Jamtamots i Uppsala Jubileumsskrift 1985.
Ledamöter i det ursprungliga samfundet
 Erling Jacobsson  (Preses)
 Staffan Granberg  (Generalsekreterare)
 Sven-Bertil Jansson  (t.f. Generalsekreterare)
 Carl-Eric Ericsson
 Carl-Fredrik Hallencreutz
 Hans-Göran Jonsson
 Ove Klang
 Arne Reinhammar
 Kjell Zetterström

Animering av Storsjöodjuret
(från Boreales hemsidor)

 

Jämtlands läns författningssamling
Länsstyrelsen
Kungörelse om fridlysning av Storsjöodjuret
inom Storsjön (i centrala Jämtland).
23 FS 1986:3
Utkom från trycket
den 31 januari 1986
utfärdad den 22 januari 1986
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 14 § naturvårdslagen (SFS 1964:822
omtryckt SFS 1974:1025) förbud mot att inom Storsjön (i centrala Jämtland)
döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret. Förbudet gäller även
att borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo.
LARS CALLEBERG
Olof Ternström
NOT: Själva fridlysningsdokumentet finns i pdf-format utifrån vilket utskrifter gör sig bra.